Obchodní podmínky

I.

Základní ustanovení

1.Tyto všeobecné obchodní podmínky obchodní firmy Relax Living s. r. o., IČO: 21047324, DIČ: CZ21047324, se sídlem Hostovského 525, 549 31 Hronov (dále jen „Relax-postele“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, které vzniknou v souvislosti s kupní smlouvou uzavíranou mezi prodávajícím a jednotlivými kupujícími prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, tak i prostřednictvím telefonické či e-mailové objednávky.

Kontakty              

telefon:                    608 715 515

email:                       info@relax-postele.cz

Internetový obchod prodávající provozuje na internetové adrese http://www.relax-postele.cz/.


Výklad pojmů

VOP:                          všeobecné obchodní podmínky Relax-postele

e-shop:                      internetový obchod Relax-postele

stránky e-shopu:      stránky http://www.relax-postele.cz/

obchod:                      kamenný obchod na adrese Hostovského 525, 549 31 Hronov          

prodávající:               obchodní firma Relax Living s. r. o., IČO: 21047324, DIČ: CZ21047324, se sídlem Hostovského 525, 549 31 Hronov

kupující spotřebitel: kupující fyzická osoba, která není podnikatelem

kupující podnikatel: kupující fyzická nebo právnická osoba, podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona, a dále státní instituce a organizace

zboží:                         zboží nabízené, resp. prodávané prostřednictvím stránek e-shopu.

2. Prodávající provozuje obchod, jehož adresa je uvedena v bodě 1. Telefonní spojení do obchodu je +420 608 712 515.

3. VOP upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující spotřebitele a rozdílně pro kupující podnikatele.

4. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí VOP, občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. a dalšími s nimi souvisejícími právními předpisy.

5. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí VOP, občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., a dalšími s nimi souvisejícími právními předpisy.

6. V případě rozdílných práv a povinností pro kupující spotřebitele a kupující podnikatele jsou tyto upraveny níže ve VOP odlišně.

7. V případě, že se jedná o stejná práva a povinnosti pro kupující spotřebitele i kupující podnikatele, jsou tito dále v textu jednotně označováni souborně jako „kupující“.

8. VOP jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy, která je uzavíraná elektronicky na stránkách e-shopu, telefonicky či e-mailem.

9. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Prodávající uzavřenou kupní smlouvu archivuje po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však po dobu dle příslušných právních předpisů. Kupní smlouva není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Pokud kupující prodávajícího e-mailem nebo telefonem požádá o zaslání archivované kupní smlouvy, prodávající tak učiní bez zbytečného odkladu a zašle ji na e-mailovou adresu kupujícího.

10. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z ustanovení těchto VOP.

11. Prodávající je plátcem DPH a ke každé akceptované objednávce je povinen vystavit daňový doklad (fakturu).


II.

Předmět smluvního vztahu

1. Předmětem smluvního vztahu mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé, je prodej zboží. Seznam nabízeného zboží se nachází na stránkách e-shopu.


III.

Způsob objednávání, akceptace objednávky

1. Stránky e-shopu obsahují seznam (katalog) zboží, který je nabídkou k uzavření kupní smlouvy a zároveň návrhem na dodání zboží za určenou kupní cenu.

2. Kupující si může zboží z tohoto katalogu objednat

a) kdykoliv prostřednictvím e-shopu, 

b) kdykoliv na e-mailové adrese: info@relax-postele.cz,

c) v provozní době obchodu telefonicky na telefonním čísle +420 608 712 515.

3. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Kupující provádí prostřednictvím e-shopu objednávku zboží těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,

 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.  

5. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

6. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "ODESLAT OBJEDNÁVKU S POVINNOSTÍ PLATBY“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

7. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.

8. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

9. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

10. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.


IV. Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


V.

Kupní cena a platební podmínky

1. Stránky e-shopu obsahují aktuální ceník zboží. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu za zboží kupní cenu, která je uvedená v ceníku platném v den odeslání objednávky. Veškeré ceny zboží jsou uváděny v českých korunách včetně DPH.

2. Prodávající si vyhrazuje právo změny kupní ceny. Pokud k takovéto změně dojde v období od provedení objednávky do doručení (předání) objednaného zboží, platí vždy kupní cena uvedená v objednávce.

3. Informace o slevě z ceny výrobku obsahuje informaci o nejnižší ceně výrobku, za kterou jej prodávající nabízel a prodával

a) v době 30 dnů před poskytnutím slevy,

b) od okamžiku, kdy začal výrobek nabízet a prodávat, do okamžiku poskytnutí slevy, pokud je výrobek v prodeji dobu kratší než 30 dnů, nebo

 

c) v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy, zvyšuje-li prodávající slevu z ceny postupně.

 

4. Kupující je povinen společně s kupní cenou uhradit prodávajícímu i náklady spojené s doručením zboží, které jsou specifikované v čl. VI. VOP.

5. Kupující si zvolí při objednávání zboží jeden z následujících způsobů úhrady kupní ceny a nákladů spojených s dodáním zboží:

a) v hotovosti v obchodě - kupující provede úhradu proti převzetí zboží,

b) na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce - kupující provede úhradu v hotovosti při doručení zboží,

c) bezhotovostním převodem na bankovní účet vedený u Komerční banky, č. účtu: 131-2235680257/0100 s variabilním symbolem, který je shodný s číslem objednávky. Po připsání částky na účet bude vystavena faktura, která bude spolu se zbožím odeslána kupujícímu.

6. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

7. Povinnost zaplatit kupní cenu bezhotovostním převodem kupující splní okamžikem, kdy bude kupní cena připsána na účet prodávajícího.

8. Prodávající je povinen vystavit na dodané zboží fakturu, která slouží kupujícímu současně i jako dodací list. Fakturu kupující obdrží při převzetí zboží.

9. Prodávající informuje kupujícího o odeslání zboží e-mailem a telefonicky. Pohyb odesílané zásilky může kupující sledovat podle přepravního čísla, které mu prodávající současně sdělí.


VI.

Náklady spojené s dopravou zboží a balením

1. Prodávající je povinen zdarma zabalit zboží do ochranného obalu způsobem obvyklým pro daný způsob přepravy tak, aby se předešlo poškození zboží.

2. Kupující si zvolí při objednávání zboží jeden z následujících způsobů doručení zboží:

a) osobní převzetí zboží v obchodě,

b) doručení zboží prostřednictvím přepravce Top Trans, za které je prodávající oprávněn kupujícímu účtovat cenu dle sazeb, které zveřejňuje na stránkách e-shopu v sekci „Dodací a platební podmínky ČR - SR“ v návaznosti na typ zboží, váhu zboží či na jeho kupní cenu,

c) doručení zboží přímo prodávajícím, za cenu dle sazeb, které prodávající zveřejňuje na stránkách e-shopu v sekci „Dodací a platební podmínky ČR - SR“ v návaznosti na typ zboží, váhu zboží či na její kupní cenu.


VII.

Dodání zboží

1. Prodávající je povinen zboží doručit na místo, které kupující určil v objednávce. Kupující je povinen objednané zboží převzít. Nepřevezme-li kupující zboží při jeho dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

2. V případě, že dojde z důvodů na straně kupujícího k opakovanému doručování zboží, nebo k doručování jiným způsobem, než byl uveden v objednávce, je kupující povinen uhradit s tím spojené zvýšené náklady. Dále je kupující povinen uhradit náklady za uskladnění ve výši 60,- Kč za každý den.

2. Pokud zásilku nepřevezmete, neznamená, že jste ji stornovali nebo že jste odstoupili od kupní smlouvy. Znamená to jen to, že jste kupní smlouvu hrubě porušili, dle § 2118 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

3. Odesláním objednávky a jejím následným přijetím a potvrzením naším e-shopem vznikla platná kupní smlouva v plném rozsahu účinná dle našich obchodních podmínek a dle aktuálně platných zákonů České republiky.

4.Jestliže z Vaší strany náš e-shop nezaznamenal jakoukoliv žádost o změnu či stornování objednávky - a to ani do doby expedice naším obchodem a ani následně do doby nejzazšího vyzvednutí na Vámi zvoleném výdejním místě. Dle zákona má náš obchod právo na kompenzaci vynaloženého poštovného a balného od kupujícího, tedy od Vás. Tato kompenzace je právně vymahatelná, jelikož jste nevyzvednutím zboží porušil/a kupní smlouvu. Další práva a povinnosti v případě nevyzvednuté zásilky jsou stanoveny v čl XI. těchto VOP. Proto Vás požádáme, abyste provedl/a platbu kompenzace s poskytnutými platebními údaji v co nejbližší době - vyhnete se tak komplikacím.

5. Pokud si budete přát tuto platbu provést jiným způsobem (kartou nebo jinak online), stačí nás kontaktovat.

6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu a podepsat dodací list, na kterém potvrdí, že zásilku převzal neporušenou, případně uvede zjištěné závady. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku převzít. Na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.

7. Není-li ujednán čas plnění, prodávající odevzdá věc kupujícímu bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, nejpozději však do třiceti dnů.To neplatí, pokud si kupující zboží vyzvedne osobně v obchodě nebo se jedná o zboží které je na objednávku.

8. Prodávající nenese odpovědnost za škodu způsobenou zpožděním dodání zboží, které vzniklo vinou přepravce Top Trans.

9. Pro případ, kdy není možné objednané zboží dodat v termínu z toho důvodu, že zboží není na skladě, je prodávající povinen o tomto stavu informovat kupujícího. S kupujícím bude dohodnut další postup. Pokud kupující k dohodě nepřistoupí, je oprávněný objednávku bez sankcí stornovat.

10. Prodávající není povinen dodat objednané zboží v termínu, pokud vznikne nepředvídatelná situace. Nepředvídatelnou situací se rozumí například ztráta zásilky přepravcem, špatné povětrnostní podmínky pro přepravu zásilky, skrytá vada zjištěná až při balení zásilky, poškození zásilky během balení nebo přepravy apod.


VIII.

Odpovědnost za vady

1. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

b) je vhodná k účelu, pro který ji spotřebitel požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

2. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že vedle ujednaných vlastností

a) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

b) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může spotřebitel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

c) je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může spotřebitel rozumně očekávat, a

d) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající spotřebiteli poskytl před uzavřením smlouvy.

3. Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle odstavce 2 písm. b), prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv. Odstavec 2 se nepoužije v případě, že prodávající spotřebitele před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a spotřebitel s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

4. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou spotřebitel nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

5. Spotřebitel může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Vytkl-li spotřebitel prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle předchozí věty neběží po dobu, po kterou spotřebitel nemůže věc užívat.

6. Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

7. V případě výskytu vady může spotřebitel prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat její odstranění a podle své volby buď:

 • požadovat dodání nové věci bez vady nebo

 • opravu věci,

ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro spotřebitele.

8. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

9. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím spotřebiteli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který spotřebitel věc koupil.

10. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

11. Nepřevezme-li spotřebitel věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, naleží prodávajícímu úplata za uskladnění ve výši 60,- Kč za každý den. Dále náleží prodávajícímu úhrada za náklady spojené s opakovaným doručováním.

12. Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil podle odstavce 9 a 10.

b) se vada projeví opakovaně,

c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro spotřebitele.

13. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Ustanovení § 2110 a 2111 občanského zákoníku se nepoužijí.

14. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne na zboží vada, je kupující oprávněn uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu od jejího zjištění, osobně či písemně, na adrese Hostovského 525, 549 31 Hronov. V reklamaci kupující uvede její důvod (popis vady) a vadu zřetelně označí a zvolí způsob vyřízení reklamace, a to prostřednictvím vyplněného reklamačního formuláře (ZDE). Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

15. Pokud kupující opomene v reklamaci uvést, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, prodávající do reklamačního protokolu uvede, že kupující způsob vyřízení reklamace neurčil a zároveň ho o jeho právech poučí. V případě osobního uplatnění reklamace je reklamační protokol vydán ihned, při jiném způsobu reklamace je zaslán kupujícímu e-mailem.

 

16. K řádně uplatněné reklamaci je nezbytné, aby kupující současně s uplatněním reklamace u prodávajícího předal reklamované zboží na adrese Hostovského 525, 549 31 Hronov, nebo ho na tuto adresu bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace prodávajícímu odeslal v obalu, který brání jeho poškození při přepravě, čisté a kompletní. Zboží v rámci reklamace nelze zaslat prodávajícímu na dobírku – taková zásilka nebude převzata a nebude považována za zaslání zboží prodávajícímu.

 

17. Spolu s reklamovaným zbožím kupující předá nebo odešle doklad o koupi zboží např. předložením listinného dokladu, věrohodným svědectvím, výpisem ze spotřebitelova účtu či se lze odvolat na interní údaje podnikatele ohledně uskutečnění prodeje.

18. Současně je povinen prodávajícímu sdělit adresu, kam má být zboží po reklamaci vráceno, případně bankovní spojení, kam má být zaplacena požadovaná sleva, nebo vrácena kupní cena.

19. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů ode dne jejího řádného uplatnění. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

20. Po marném uplynutí lhůty podle odstavce 19 může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle spotřebitele (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

21. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Potvrzení o vyřízení reklamace prodávající spotřebiteli zašle spolu s reklamovaným zbožím na jím v reklamaci uvedenou adresu.

22. V případě, že kupující neuplatní reklamaci výše uvedeným způsobem, nebude mu právo z vadného plnění přiznáno.

23. Výše uvedená ustanovení o právech z vad ze strany spotřebitele neplatí pro kupující podnikatele. Podnikatel může uplatnit práva z vad podle obecných ustanovení občanského zákoníku, zejména dle § ustanovení 1914 a násl. a § 2099 a násl. občanského zákoníku.

24. Pro případ, kdy zboží kupuje kupující podnikatel, prodávající prohlašuje, že záruční doba činí 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží podnikatelem. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. Záruka v tomto rozsahu se vztahuje pouze pro kupující podnikatele z České republiky.

25. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující-podnikatel právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

 

26. Kupující-podnikatel sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující-podnikatel změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující-podnikatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu-podnikateli, že vady neodstraní, může kupující-podnikatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující-podnikatel své právo včas, má práva podle odst. 26 tohoto článku.

 

27. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující-podnikatel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující-podnikatel neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.  Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující-podnikatel požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující-podnikatel změnit bez souhlasu prodávajícího.

 

28. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

29.  Volbu způsobu reklamace má kupující.

30. Prodávající neodpovídá za vady, pokud:

- kupující zboží poškodil, když ho používal v rozporu s účelem, za jakým bylo zboží vyrobeno,

- je zboží mechanicky poškozeno,

- zboží kupující svépomocí neodborně opravoval,

- došlo ke změně vlastností zboží v důsledku jeho opotřebení, kdy ho kupující nadměrně využíval nebo používal v nevhodných podmínkách,

- kupující zboží nedostatečně nebo nevhodně udržoval,

- kupující změnil parametry zboží nebo s ním nevhodně manipuloval,

- bylo zboží poškozeno živelnou katastrofou,

- na vady uplatňované reklamací již byla poskytnuta sleva.

31.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí dále § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


IX.

Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.

2. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.


X.

Autorská práva

1. Veškeré texty, obrazové, zvukové a jiné datové soubory, jakož i design stránek e-shopu jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem.

2. Bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího nesmí být tyto materiály kopírovány, rozmnožovány, upravovány a dále šířeny v jakékoliv formě. Neoprávněné použití materiálů ze stránky e-shopu bude chápáno jako porušení zákona a neoprávněný zásah do autorských i majetkových práv prodávajícího.


XI.

Právo kupujícího spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit (dále jen „spotřebitel“).

2. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží, nebo

a) poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,

b) poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo

c) první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu

3. Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,

 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 • o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele,

 • o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 • o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby

 • o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,

 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,

 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,

 • o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,

 • uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo

 • o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3

4. Kupující je povinen objednané zboží převzít. Nepřevezme-li kupující zboží při jeho dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě nepřevzetí zboží kupujícím nebo jím určenou osobou odlišnou od dopravce, porušil kupující povinnosti stanovené zákonem a těmito VOP. Prodávající může požadovat po kupujícím náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti. Kupující je dle § 2913 občanského zákoníku, povinen tuto škodu nahradit.

5. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a zaslané či předané Relax Living s. r. o., IČO: 21047324, DIČ: CZ21047324, se sídlem Hostovského 525, 549 31 Hronov, na tuto doručovací adresu: Hostovského 525, 549 31 Hronov. V odstoupení kupující spotřebitel uvede číslo objednávky, datum objednávky a údaj, zda chce vrátit peněžní prostředky jiným způsobem, než jakým je hradil.  Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí spotřebitel odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

 

6. Kupující spotřebitel může pro odstoupení od smlouvy použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je vystaven na stránkách e-shopu - viz odkaz Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

7. Kupující spotřebitel může tento formulář vyplnit a odeslat elektronicky. V takovém případě je prodávající povinen potvrdit jeho přijetí.

8. Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu Relax Living s. r. o., IČO: 21047324, DIČ: CZ21047324, se sídlem Hostovského 525, 549 31 Hronov veškeré zboží, které od něho obdržel, a to na doručovací adresu Hostovského 525, 549 31 Hronov, bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy.Lhůta je zachována, pokud odešle zboží před jejím uplynutím. Spotřebitel nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Lhůta je zachována, pokud odešle zboží před jejím uplynutím. Maximální   náklady  jsou   odhadované   ve   výši  1500,- Kč. Pokud kupující spotřebitel využije dopravy prodávajícího a prodávající u něho zboží vyzvedne, je povinen zaplatit prodávajícímu náklady na vrácení zboží ve výši uvedené v předchozí větě.

9. Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od něho obdržel, včetně nákladů spojených s dodáním zboží. 

10. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

11. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

12. Zboží musí vrátit spotřebitel prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

13. Odstoupil-li spotřebitel od smlouvy, zanikají závazky ze všech vedlejších smluv k témuž okamžiku jako závazek ze smlouvy hlavní bez nákladů pro spotřebitele s výjimkou úhrad podle ustanovení § 1832 odst. 2, § 1833 a 1834 občanského zákoníku. Vedlejší smlouvou podle předchozí věty je smlouva, jejímž předmětem je plnění související s plněním poskytovaným na základě smlouvy hlavní, a toto plnění je poskytováno podnikatelem nebo třetí osobou na základě ujednání mezi nimi.

14. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

15. Výše uvedená ustanovení o odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele neplatí pro kupující podnikatele. Podnikatel může odstoupit od smlouvy pouze v případech stanovených dle § 2001 a násl. občanského zákoníku nebo na základě individuální dohody mezi podnikatelem a prodávajícím. Podnikatel má možnost si zjistit předem možnost vrácení zboží před samotnou koupí dotazem, a to prostřednictvím emailu nebo telefonicky.

INFORMACE O MOŽNOSTI VRÁCENÍ MATRACÍ

Pokud zjistíte, že Vám nevyhovuje zakoupená matrace, postupujeme podle následujících pravidel:  

Plně akceptujeme vrácení zabalené matrace ve 100% stavu (matraci pro vyzkoušení vybalíte, vyzkoušíte jako v obchodě a v případně nespokojenosti nám ji ihned vrátíte nejlépe originálně zabalenou).  

Matraci, která byla již používaná a přesto ji chcete vrátit či vyměnit, je možné vrátit, ale bude Vám naúčtovaná částka za potah, který z důvodu udržení zásad hygieny nemůžeme již vzít zpět (uvedení produktu do původního stavu).

U matrací je nutné ponechat nálepky s identifikací výrobku a sériovým číslem nebo je přiložit odděleně spolu s vratkou. 

Je možné vrátit matrace pouze standardních rozměrů 90x200, 80x200, 100x200, 140x200, 160x200, 180x200 cm, které jsou běžně nabízeny k prodeji na našem e-shopu. Matrace ostatních rozměrů  jsou považovány za atypické a jejich vrácení či výměna není bohužel možná, jelikož byly vyrobeny pro Vás na zakázku.


XII.

Závěrečná ustanovení

1. V případě, že by se některé z ustanovení VOP ukázalo jako neplatné či nevynutitelné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti.

2. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

3. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že byl seznámen s VOP prodávajícího a vyslovuje s nimi souhlas.

4. V zájmu smluvních stran je řešit veškeré stížnosti mimosoudní dohodou. V případě, že se kupující spotřebitel domnívá, že byla jeho práva prodávajícím porušena, může se obrátit se svou stížností na prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy: info@relax-postele.cz. Prodávající provede na základě zaslané stížnosti interní šetření a zjistí podstatné okolnosti, které se k dané věci váží. Prodávající zašle zprávu s výsledkem šetření kupujícímu spotřebiteli na jeho e-mailovou adresu nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí stížnosti. V případě, že prodávající zjistí na své straně pochybení, navrhne v této zprávě kupujícímu spotřebiteli způsob nápravy. V případě, že kupující spotřebitel na daný způsob nápravy přistoupí, je celá záležitost k oboustranné spokojenosti vyřízena. Pokud na ni kupující spotřebitel nepřistoupí a k vzájemné dohodě nedojde, může se kupující spotřebitel se svou stížností obrátit na orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na smírném vyřešení jejich sporů, může se kterákoliv z nich obrátit na příslušný soud.

5. Prodávající je povinen dodržovat kodex chování, který je vyvěšený na stránkách e-shopu – viz. Etický kodex - Relax Living s.r.o.

6. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz

7. Tyto VOP vstupují v platnost dnem 6.9. 2023


Formulář pro vrácení a reklamaci zboží

Prosím, vyplňte následující formulář, který bude zpracován co nejdříve a budeme vás informovat o dalším postupu reklamace zboží či vrácení zboží.